Leerlingenzorg

Zorg voor kinderen
Wij willen alle leerlingen op de Beekgraaf de juiste aandacht en zorg geven. Hieronder willen we aangeven hoe de beekgraaf de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerprestaties van de kinderen meet en vergelijkt. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Ook voor kinderen die moeite hebben met leren of die sociaal emotioneel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, wil de Beekgraaf de juiste zorg en aandacht geven.


Hoe volgen wij de ontwikkeling van de kinderen?

Vanaf binnenkomst volgt de school de ontwikkeling van de leerling systematisch door:
-          Eigen observaties
-          Methode toetsen
-          CITO toetsen
-          KIJK en SCOL observaties voor de sociaal emotionele ontwikkeling


Het leerlingvolgsysteem

Wij maken gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem ESIS. Met dit leerlingvolgsysteem volgen wij de vorderingen van leerlingen in kennis en vaardigheden zoals we dat hierboven hebben beschreven.  Het doel van de leerlingvolgsysteem is het volgen van leerlingen in hun ontwikkeling, zodat leerkrachten in hun onderwijs optimaal kunnen aansluiten bij de individuele mogelijkheden en behoeften van leerlingen.
Twee keer per jaar worden de bevindingen van de leerkracht besproken met de intern begeleider in de groepsbespreking en de leerlingbespreking. En twee keer per jaar vindt er een tussenevaluatie plaats om te kijken of het onderwijs nog passend is voor de groep en de individuele leerling. Iedere leerkracht kan op deze momenten leerlingen inbrengen die op grond van resultaten en/of sociaal-emotionele ontwikkeling daarvoor in aanmerking komen. Tegelijkertijd wordt bekeken of elke groep de doelen heeft bereikt. De gegevens van de toetsen gebruiken we ook om ons onderwijs te evalueren met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Alle informatie wat met leerlingen individueel te maken heeft op het gebied van leerstof, sociaal emotionele ontwikkeling, maar ook informatie van logopedist, fysiotherapeut enz. wordt opgeslagen in het leerling dossier. Dit dossier wordt zorgvuldig bewaard en keer op keer doorgegeven en besproken met de volgende groepsleerkracht.  Gegevens uit het dossier zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan derden.


Het zorgtraject

We werken op de beekgraaf volgens de cyclisch van het handelingsgericht werken (1 stap verder met de 1 zorgroute). Deze cyclisch wordt gehanteerd op school-, groeps-, en individueel niveau. Wij vinden ons onderwijs passend als leerlingen groei laten zien op hun vaardigheidsscore (CITO), leerstofbeheersing (methode toetsen) en op hun welbevinden en betrokkenheid. Als één of meerdere onderdelen niet voldoende zijn, vertelt dat, dat ons onderwijs niet aansluit bij de onderwijsbehoeftes en gaan we alle gegevens nadere onderzoeken voor de groep of voor een individuele leerling. Per leerling wordt vastgelegd wat stimulerend werkt voor deze leerling en wat belemmerend. Vervolgens wordt er gekeken wat de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren (onderwijsbehoeften). Na het analyseren en het duiden van gegevens stellen we doelen op en leggen we de aanpak die een groep of leerling nodig heeft vast in het groepsoverzicht. Kinderen worden op grond van onderwijs daarna verdeeld in drie groepen. Kinderen die bijvoorbeeld meer instructie en begeleiding nodig hebben om de doelen te kunnen halen worden in hetzelfde groepje ingedeeld. Vervolgens worden de groepsplannen gemaakt voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. In deze groepsplannen worden o.a. de doelen beschreven die behaald moeten worden in de komende periode en wat de aanpak zal zijn per groepje om deze doelen te halen. In de groepsbesprekingen worden de groepsoverzichten en groepsplannen met de intern begeleider doorgenomen.


Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben

Soms kan het zijn dat een groep of een leerling wat extra nodig heeft. Tijdens de besprekingen kan dan in overleg met de intern begeleider worden besloten om verdere stappen te ondernemen. Dit kan zijn extra hulp buiten de klas, leerling bespreken in het zorgteam, externen inschakelen. De bevindingen worden verwerkt in het groepsplan. Indien de hulp niet meer passend is binnen het groepsplan,  wordt er mogelijk een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief opgesteld.  Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is, kunnen wij een beroep doen op extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Dit kan in de vorm van verschillende ondersteuningsarrangementen, te weten:
-          extra ondersteuning op de reguliere basisschool
-          extra ondersteuning op een school voor speciaal basisonderwijs
-          extra ondersteuning op een school voor speciaal onderwijs

Contact tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Er is altijd contact tussen leerkracht en de ouders (evt. de IB-er) voordat er andere stappen worden gezet.


De rol van de intern begeleider

De intern begeleider kijkt samen met de leerkracht naar de vorderingen van de groep en signaleert mee waar mogelijk problemen zitten. De intern begeleider kijkt mee naar individuele kinderen en adviseert, begeleidt de leerkracht bij de aanpak van problemen.
Daarnaast heet de intern begeleider een paar keer per jaar besprekingen met het ondersteuningsteam en heeft verdere contacten met externen bv als er verder onderzoek nodig is.
De taak van de intern begeleider is het coördineren van alle contacten en afspraken rondom zorgkinderen, het begeleiden van collega’s, onderzoek doen en vast leggen van uitkomsten. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de leerlingen van zijn groep. Hij/ zij blijft ook het aanspreekpunt. Het is altijd mogelijk dat de intern begeleider bij een gesprek van uw kind aanwezig is.
Uitgangspunt voor de beekgraaf is steeds zoeken naar de best mogelijke oplossingen voor een leerling binnen de mogelijkheden die de school daartoe heeft. Wij zien de kracht in het samenwerken met ouders en kinderen en nemen het kind altijd als uitgangspunt.