OndersteuningsPlanRaad

OndersteuningsPlanRaad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband 30.06. Een van de verantwoordelijkheden van deze OPR is het toetsen van het OndersteuningsPlan (het beleidsplan ten aanzien van het bieden van Passend Onderwijs) aan de uitgangspunten van het SWV. De OPR heeft in dezen een instemmingsrecht.

SKPO Novum wordt in de OPR de komende drie jaar vertegenwoordigd door een ouder. Op dit moment is deze functie vacant.

Meer informatie vindt u op www.samenwerkingsverband3006.nl