Vertrouwenspersoon

Veiligheid is een basisbehoefte voor iedereen. Bij gebrek daaraan kun je niet goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich op school veilig voelt. Seksuele intimidatie en machtsmisbruik zorgen voor een gevoel van onveiligheid en vormen een bedreiging voor de ontwikkeling van iedereen die hiermee geconfronteerd wordt. De leerkracht is voor u het eerste aanspreekpunt. Met hem of haar kunt u alle informatie bespreken als u denkt dat die van belang is voor het functioneren op school. De school heeft daarnaast een interne vertrouwenspersoon. Bij hem/haar kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht voor zaken die men wil bespreken, niet direct met leerkrachten of directie, maar waarmee men wel op de school terecht wil. De vertrouwenspersoon kan u advies geven, u doorverwijzen naar de GGD of gewoon een luisterend oor bieden.

Interne vertrouwenspersonen zijn Yvette van Lieshout en Mendy Romme. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer van de school of via hun emailadres:

 
                                                                                Mendy Romme

                                  Yvette van Lieshout                                           Mendy Romme

                              y.vlieshout@beekgraaf.nl                            m.romme@beekgraaf.nl

 

Meldcode
Iedere school kan te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Deze meldcode beschrijft in 5 stappen wat wij moeten doen bij vermoedens van geweld en is gebaseerd op de volgende stappen:

- Stap 1: in kaart brengen van signalen.
- Stap 2: overleggen met het zorgteam of de vertrouwenspersoon van de school en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
- Stap 3: gesprek met de betrokken ouders.
- Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
- Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden. Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de school. Het stappenplan van de meldcode biedt ons houvast bij die afweging.

Externe vertrouwenspersoon
Bij problemen of vragen kunt u ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Voor een gesprek met een externe Vertrouwenspersoon kunt u terecht bij de GGD Hart voor Brabant,

Telefoonnummer: 0900 463 64 43