Vertrouwenspersoon

Op basisschool De Beekgraaf houden wij er een open aanspreekcultuur op na. Dat geldt voor iedereen: de kinderen, de teamleden, de ouders en iedereen die met onze school te maken heeft. De leerkracht is in eerste instantie het aanspreekpunt voor de ouders en de kinderen. Op onze school zijn twee interne vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor de kinderen, ouders en de teamleden. Zij kunnen helpen, wanneer iemand zorgen of problemen ervaart, wanneer er in zijn of haar optiek geen openheid heerst of wanneer er klachten of problemen zijn op het gebied van ongewenste omgangsvormen op school. Deze zorgen of klachten kunnen gaan over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie. De vertrouwenspersoon is er voor jullie. Zij luisteren naar jullie of naar jullie zoon of dochter, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen.

Wil je in contact met hen komen? Hieronder zie je wie onze interne vertrouwenspersonen zijn. Tevens zie je via welk e-mailadres je hen kan benaderen. Natuurlijk kun je ook binnenlopen!

 
                                                                                                                   

                                                                              Yvette van Lieshout                                        Lisa Ruijs

                                                                         y.vlieshout@beekgraaf.nl                        l.ruijs@beekgraaf.nl

 

Meldcode
Iedere school kan te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Deze meldcode beschrijft in 5 stappen wat wij moeten doen bij vermoedens van geweld en is gebaseerd op de volgende stappen:

- Stap 1: in kaart brengen van signalen.
- Stap 2: overleggen met het zorgteam of de vertrouwenspersoon van de school en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).
- Stap 3: gesprek met de betrokken ouders.
- Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling.
- Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden. Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de school. Het stappenplan van de meldcode biedt ons houvast bij die afweging.

Externe vertrouwenspersoon
Bij problemen of vragen kunt u ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Voor een gesprek met een externe Vertrouwenspersoon kunt u terecht bij de GGD Hart voor Brabant,

Telefoonnummer: 0900 463 64 43