Leerlingenzorg - Samenwerkingsverband PO 30.06

De scholen van de SKPO Novum plaatsen in principe de leerlingen die aangemeld worden, dus ook leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben, waaronder leerlingen met een beperking / handicap. Hierbij willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen.

Zo luidt ook de opdracht voor het samenwerkingsverband Passend onderwijs (= SWV PO 30.06), waarvan wij sinds 1 augustus 2014 deel uitmaken. De besturen van de scholen voor regulier onderwijs, de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs hebben gezamenlijk de opdracht om een continuüm van onderwijsondersteuning te realiseren. Uitgangspunt hierbij is, dat de reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de meeste leerlingen. Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is, kunnen besturen een beroep doen op extra ondersteuning vanuit het SWV. Dit kan in de vorm van verschillende ondersteuningsarrangementen, te weten:
- Extra ondersteuning op de reguliere basisschool (= arrangement BaO);
- Extra ondersteuning op een school voor speciaal basisonderwijs (= arrangement SBaO);
- Extra ondersteuning op een school voor speciaal onderwijs (= arrangement SO).

Het SWV kan een SO-arrangement aanbieden voor lichamelijk gehandicapte leerlingen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen, langdurig zieke leerlingen, en leerlingen met ernstige gedragsproblemen. SO-arrangementen worden in samenwerking met de regionale voorzieningen aangeboden voor visueel gehandicapte leerlingen en auditief en communicatief gehandicapte leerlingen.

Zie voor meer informatie: www.samenwerkingsverband3006.nl
In het verlengde van de opdracht voor het SWV PO 30.06 hebben wij voor SKPO Novum beschreven hoe de basisondersteuning op de verschillende scholen wordt georganiseerd. Daarnaast hebben wij beschreven hoe extra ondersteuning kan worden aangevraagd en ingezet, opdat – binnen de basisondersteuning – tegemoet kan worden gekomen aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Heeft u vragen over de ondersteuning en begeleiding van uw kind, dan is de leraar van uw kind voor u het eerste aanspreekpunt.

De intern begeleider onderhoudt het contact met het SWV PO 30.06. U kunt bij de intern begeleider terecht wanneer u vragen heeft omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.