Auditrapport

Op dinsdag 26 november 2019 heeft op onze school een interne audit plaatsgevonden. Interne audits zijn onderdeel van onze monitoringscyclus binnen Novum. We vinden deze interne audits belangrijk, omdat wij als school en Novum zelf verantwoordelijk willen zijn voor onze kwaliteit en dus ook voor onze kwaliteitscontrole. Het is belangrijk dat je als school in staat bent om zelf te reflecteren op je eigen kwaliteit. Daarnaast past deze zelfreflectie ook prima binnen het waarderingskader van de inspectie, waarin je ook eerst je eigen kwaliteit beoordeelt. Een auditteam is een hele dag aanwezig geweest op school en middels observaties en interviews hebben zij onderzocht hoe de onderwijskwaliteit zich op dit moment verhoudt tot de gewenste kwaliteit zoals beschreven in het onderzoekskader van de inspectie en het kwaliteitskader van Novum. Met gepaste trots delen we de terugkoppeling van het auditteam, omdat we hiermee een bevestiging krijgen dat onze ontwikkelingen erop gericht zijn goed onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.

Uit het auditverslag:

De school heeft gereflecteerd op de standaarden: Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Pedagogisch Klimaat, Resultaten, Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur. De auditdag begon met een korte ontmoeting met het team. Alle medewerkers stelden zichzelf voor na het warme welkom van de directeur. De auditcommissie stelde zichzelf voor en het programma van de dag werd toegelicht. Tot half elf vonden er acht groepsbezoeken plaats, daarmee is 72% van de groepen meegenomen in de bevindingen van de commissie. Tussen half elf en twaalf vonden er drie interviews plaats: met de leerlingenraad, met de directie en met de intern begeleider/teamleider bovenbouw. In de middag vond de verwerking van de informatie achter gesloten deuren plaats door de auditcommissie. Na het samenvatten van de hoofdlijnen werden de bevindingen rond half drie teruggekoppeld aan de directeur en het managementteam. Daarna hebben zij het team geïnformeerd.

Conclusie:

De school beoordeelde de 6 gekozen standaarden positief. In de reflectie van de school werden twee standaarden als voldoende gewaardeerd en vier als GOED. Kenmerkend voor deze kwalificatie is dat de school op dit gebied presteert boven het gemiddelde en een voorbeeld is voor andere scholen. De auditcommissie herkent zich volledig in de reflectie van de school. Een samenvatting van de zes belangrijkste positieve aspecten die de commissie tijdens de audit heeft waargenomen is als volgt verwoord:
1. Het team en de directie zijn trots op wat ze met elkaar hebben bereikt in de afgelopen 4 jaar. Er is een open cultuur en er is een gevoel van samen. Wij hebben dat op die dag gevoeld, gemerkt en in veel gesprekken terug gehoord.
2. Er is geïnvesteerd in een gemeenschappelijke taal en in gemeenschappelijke kennis. Dat zorgt voor een mooie doorgaande lijn op veel aspecten van het lesgeven.
3. Er is veel kracht in de school op het gebied van leiderschap en veranderen: er is focus, overzicht, men werkt cyclisch en kent haar grenzen. Er wordt op tijd een externe ingeschakeld als men het zelf niet kan of niet goed genoeg kan.
4. Het proces van zorgen voor kwaliteit is buitengewoon goed vormgegeven: monitoring, plannen, visualiseren, eigenaarschap, herkenbare lijn door de school zijn hier voorbeelden van. Datzelfde geldt voor de manier waarop eigenaarschap en doelgerichtheid zijn uitgewerkt.
5. Er is een veilig pedagogisch klimaat: de kinderen voelen zich veilig en zijn blij met de leraren;
6. Er is een ambitieuze cultuur in de school: kinderen en leerkrachten focussen zich op de opbrengsten.

Wat een prachtige opbrengst van de 6e audit binnen Novum! De Beekgraaf mag trots zijn op zichzelf, geniet ervan en namens de auditcommissie, heel veel succes met de volgende stappen.