Coronamaatregelen

Update 09-02-2021

Hieronder de coronamaatregelen die gelden voor basisschool de Beekgraaf. De onderstaande maatregelen zijn afgeleid van het Servicedocument funderend onderwijs. Al de genoemde maatregelen zijn verplicht en moeten door de school onder alle omstandigheden worden opgevolgd. Alleen de maatregelen over het dragen van de mondkapjes vanaf groep 7 in de school zijn een dringend advies. In overleg met de MR hebben wij deze maatregelen overgenomen. 

Algemeen kader 
De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  
De reguliere leerplicht is van kracht. Leerlingen zijn verplicht naar school te komen. 
 
1,5 meter 
Sinds het begin van de crisis is het nodig dat we 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Dit geldt ook voor onze medewerkers onderling. We streven  ernaar om  tussen medewerkers en leerlingen 1,5 meter aan te houden. Dit is niet verplicht en niet altijd mogelijk in de praktijk. Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  
 
Mondneuskapjes 
Ouders/verzorgers worden vriendelijk doch dringend verzocht om bij halen en brengen buiten mondneusmaskers te dragen. 
Alle medewerkers én leerlingen van groep 7 en 8 wordt verzocht om in het schoolgebouw, buiten het klaslokaal, een mondneuskapje te dragen. Wij vragen leerlingen zelf een mondkapje mee te nemen naar school.
 
Cohorten 
Kinderen zitten zoveel mogelijk in vaste groepen. Binnen de groepen wordt zoveel mogelijk met vaste plaatsen, sub-groepjes of tweetallen gewerkt.  De groepen blijven zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. De pauzemomenten worden hierop ingericht. Dit alles heeft tot doel eventuele verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. 
 
Ophalen en brengen 
Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. 
Om de onderlinge contacten te beperken, vragen wij onze leerlingen om via de ingang van het unit naar binnen te gaan.
kleuters:            poortje bij de speelplaats van unit groen
groep 3-4:         poortje rechts van de fietsenstalling bij de speelplaats van unit paars
groep 5-6:         poortje links van de fietsenstalling bij de speelplaats van unit paars
groep 7-8:         poortje bij de hoofdingang 

Hoe lopen de leerlingen naar binnen?
Groepen 1-2A, 1-2B en 1-2C verzamelen vóór schooltijd buiten, dit blijft hetzelfde. De poort gaat om 08.15 uur open. De klassen gaan om 08.30 uur naar binnen.
Groep 3 t/m 8 gaan vanaf 08.15 uur zelf naar binnen via de door ons aangegeven ingang.

Testen van leerlingen 
De keuze om een kind te testen is een verantwoordelijkheid van de ouders. Onze scholen zullen zelf geen kinderen (laten) testen.  
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen de school, de ouder en de leerlingen de instructies van de GGD.  
Als er een besmetting in de groep is vastgesteld, gaat de hele klas in thuisquarantaine. 
Leerlingen en personeelsleden kunnen zich, na contact met een besmet persoon, direct laten testen en (bij een negatieve uitslag) op dag 5 nogmaals. Als er geen test wordt afgenomen op dag 5, blijven zij nog 5 dagen langer in quarantaine. Er wordt – indien mogelijk – online onderwijs verzorgd. Scenario 1 en 2 (zie onderdeel online onderwijs op de website) zijn dan weer van kracht. 

Corona-gerelateerde klachten 
Uw kind mag niet naar school als het corona-gerelateerde klachten heeft, waaronder (neus)verkoudheid. Bij het overleggen van een negatieve test is dit wel mogelijk. In het belang van de veiligheid van medeleerlingen en personeelsleden wordt deze maatregel strikt gehanteerd. Kinderen die toch met een (neus)verkoudheid naar school komen worden naar huis gestuurd. 
Het kabinet heeft het OMT om aanvullend advies gevraagd met betrekking tot neusverkoudheid. Tot het moment dat het OMT anders besluit, geldt neusverkoudheid als een corona-gerelateerde klacht en moeten kinderen die neusverkouden zijn thuisblijven. Leerlingen met astma mogen naar school. 

Gymlessen 
De gymlessen van de groepen 3 tot en met 8 worden tijdelijk vervangen door extra buitenspeeltijd op dinsdag en vrijdag. 
De kinderen van de groepen 1-2 blijven naast het buitenspelen gebruik maken het speellokaal voor beweegactiviteiten. 

Noodopvang 
Met het openen van de scholen vervalt de noodopvang. Indien de leerkracht afwezig is wegens ziekte of quarantaineverplichting en er is geen vervanging voorhanden (we hebben nog steeds te maken met lerarentekort) dan zal uw kind thuis zijn. Op dat moment is er geen noodopvang op school.  

Ouders in de school 
Momenteel is de school alleen toegankelijk voor personeel gedurende de lestijden. Voor ouders en externen is het niet toegestaan de school te bezoeken. Externen mogen alleen in de school als dat in het belang van de kinderen is en mits de leerkracht zich hierbij prettig/veilig voelt. Dan kunnen de arrangementbegeleiding, de ondersteuning vanuit het SWV, de logopedie en de fysiotherapie doorgang hebben. Ook stagiaires zijn dan welkom. 

Hygiënemaatregelen en ventilatie 
De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. De handen-was-routines krijgen de komende weken in alle groepen opnieuw nadrukkelijk aandacht. 
Medewerkers doen voorafgaand aan hun werkzaamheden een gezondheidscheck. Tijdens de lessen staan i.v.m. de ventilatie een aantal ramen open. Wij willen u daarom vragen om uw kind(eren) op koude dagen extra warm aan te kleden. 

Excursies, vieringen en schoolreisjes 
Tot een nader te bepalen moment worden er geen excursies, vieringen en schoolreisjes georganiseerd.